Krevende nettanalyse

Krevende nettanalyse

PQA har kompetanse til gjennomføring av flere typer nettanalyse. Dette gjelder blant annet:

 

Transient stabilitet

Å utføre dynamiske simuleringer kan være krevende om en ikke allerede har intern kompetanse tilgjengelig. Tilgang på relevant programvare, hvilke modeller som bør brukes, og hvilke data som er nødvendig kan være vanskelig å bestemme. PQA har gjennom FoU-prosjektet DIP TEST erfaringer med dynamiske simuleringer i programmet PowerFactory. Gjennom samme prosjekt har også PQA god kjennskap til relevante krav i de nye nettkodene (RfGen / Requirement for Generators), Statnetts krav i FIKS, og REN sine anbefalinger i relevante REN-blad. PQA kan hjelpe med:

  • Gjennomføring av dynamiske analyser.
  • Vurderinger av gjennomførte analyser, blant annet opp mot kjente begrensninger i software, opp mot ulike krav, og mot sannsynlige faktiske forhold i kraftverkene.

Sluttrapporten til prosjektet DIP TEST er åpen, og kan leses her. Prosjektet er utført av SINTEF Energi på vegne av et konsortium bestående av Statnett, tre kraftselskap og fem nettselskap.

 

Spenningsregulering

Både i høyspent og lavspent distribusjonsnett er spenningsvariasjoner ofte begrensende faktor for tilknytning av nye laster og produksjon. Ettersom nettforsterkning ofte er kostbart er det mange steder et potensiale for alternative løsninger, som f.eks. ulike spenningsreguleringstiltak. Samtidig er det ikke alltid sikkert hvordan kostnytte analyser av spenningsregulering skal gjøres opp mot tradisjonell nettforsterkning, og leverandører kan kanskje overdrive nytteverdien av egne løsninger. PQA kan hjelpe med:

  • Nettanalyse av tradisjonell forsterkning sammenlignet med spennningsregulering.
  • Kostnytte beregninger av ulike tiltak, inkludert tapskostnader, reinvesteringskostnader, osv.
  • Tekniske og kvalitatitve vurderinger av tiltak opp mot eksisterende reguleringssystemer i nettet, og fordeler og ulemper med ulikt utstyr.

 

Nettilknytning av nye og / eller krevende laster

Ved tilknytning av laster større laster som kan skape en del støy i forsyningsspenningen, eller moderat store laster i svake nett, er det viktig å gjøre vurderinger rundt hvorvidt det er behov for støyredusernde tiltak. Dette kan være alt fra nettforsterkning, alternative tiltak som filter, FACTS-løsninger, å stille krav til design av utstyret, osv. Avtaleverk som setter føringer for tillatt støy bør også vurderes. PQA kan hjelpe med:

  • Nettanalyser og kvalitative vurderinger rundt forventet støy
  • Anbefalinger og analyser av alternative tiltak, rangert fra nettforsterkning til aktive og passive filtre, osv.
  • Hjelp med vurderinger rundt nettleieavtaler, planleggingsgrenser for støy, gjeldende standardisering, osv. (se også standarder og regelverk)

 

Utvalgte publikasjoner og tidligere arbeid

Nasjonalt potensiale for spenningsregulering, Kirkeby og Kolstad, 2016. Teknisk rapport fra forprosjektet Samordnet spenningsregulering fra høyspent til lavspent distribusjonsnett, SINTEF Energi. Lenke til kortversjon.

Testing av småkraftverks FRT-egenskaper, Kirkeby og Høivik, 2017. Sluttrapport fra DIP TEST-prosjektet, SINTEF Energi. Kan leses her.

Utfordrende elektriske apparater, Kirkeby og Seljeseth, SPESNETT-prosjektet, SINTEF Energi. Rapporten beskriver hvorfor nye typer apparater skaper utfordringer med spenningskvaliteten, særlig i svake nett, og hvordan en kan håndtere disse utfordringene. Kan kjøpes hos Energi Norge.

 

Tilbake til forsiden