Forskning, utvikling og demonstrasjon

Forskning og utvikling

Mange vil si seg enig i at forskning er viktig for å være konkurransedyktig på sikt. Likevel er det ofte stort forbedringspotensial hos mange bedrifter sin håndtering av FoU. Gapet mellom de som er flinkest til å tilegne seg og ta i bruk ny kunnskap, og de som føler forskning er “noe de burde gjøre” er stort.

 

Hva PQA kan bidra med

PQA kan hjelpe med å få mer verdi ut av forskningsprosjekt. Gjennom arbeid på SINTEF Energi har PQA jobbet med alle ledd i prosjekter, fra prosjektide og søknad, til ferdigstilling av leveranser og avslutning. PQA kan bidra som ressurs i prosjektteam, være ansvarlig for leveranser, og som prosjektleder. Ved utførelsen av prosjekt kan PQA blant annet hjelpe med:

  • Prosjektoppsett. Hvordan det arbeides med forskningsprosjekt har stor betydning for om prosjektet gir nyttige og relevante resultater. PQA kan hjelpe med vurderinger om gjennomføring, f.eks. ved definisjon av forskningsmål, valg av hvilke personer i og utenfor bedriften som bør involveres, og hvilke metoder og verktøy som skal benyttes.
  • Sikre fremdrift i prosjekt. I en travel hverdag hvor mange interesser skal ivartas og oppgaver løses, er det lett for at forskning havner nederst på prioriteringslista. PQA kan hjelpe med å sikre kontinuitet i arbeidet, sørge for oppfølging av prosjektmedlemmene, sette frister og bidra til at ting blir gjort til rett tid.
  • Øke vitenskapelig kvalitet i prosjektet. Å bruke vitenskapelig metode hjelper både med å øke relevans og nytteverdi av forskningsresultatene, og gjør det enklere å jobbe strukturert med prosjektet. At prosjektresultatene holder har god vitenskapelig kvalitet gjør publisering mulig. Publisering er hverken spesielt vanskelig (!), og er ofte er verdifull prosess som gir ekstern kvalitetssikring og faglige innspill.
  • Bidra som prosjektressurs. PQA har kompetanse til å bidra inn i alle deler av et prosjektteam, fra å veilede, motivere og følge opp et team, til å gjøre grovarbeidet i testing / måling, modellering /simuleringer, og dokumentering / rapportering.

 

Når ting går galt

Flere forskningsprosjekt opplever at tilgjengelig tid og eller budsjettet blir brukt opp tidligere enn ønsket, å miste nøkkelpersonell, at det er vanskelig å ihensynta sprikende interesser i et prosjektkonsortium med sterke personligheter, eller andre utfordringer. Dette er alltid krevende å håndtere, men trenger ikke å bli ødeleggende for prosjektet så lenge rette tiltak blir gjort! PQA har erfaring med å håndtere ulike former for utfordringer, blant annet:

  • Prosjekt med svært begrenset budsjett. Å budsjettere prosjekt med testing i felt eller lab er krevende. En spøkefull (men ofte riktig) tommelfingerregel er at en skal gange det en antar er fornuftig budsjett for labtesting med pi. Henrik har vært prosjektleder for et prosjekt med felttesting, som fikk budsjettproblemer etter at testingen ble mer komplisert enn først antatt. Budsjettbegrensningene ble løst gjennom reviderte testplaner, prioritering av måloppnåelse og økt finansiering. Prosjektet ble til slutt avsluttet til avtalt tid, med alle hovedmål oppnådd (sluttrapport ble 2 måneder forsinket).
  • Tap av nøkkelpersonell. Å miste dyktige medarbeidere kan være gjøre det svært krevende å oppnå prosjektmål. I et prosjekt Henrik først deltok, ble etter hvert HELE prosjektteamet på 6 personer byttet ut (undertegnede unntatt), inkludert prosjektleder. Etter å ha overtatt prosjektlederrollen og rekrutert nye medarbeidere ble til slutt prosjektet avsluttet litt over ett år senere, med svært gode tilbakemeldinger fra konsortium og Forskningsrådet.
  • Samle trådene ved prosjektavslutning. I prosjekter med mange medarbeidere og partnere, mange ulike aktiviteter og endringer i personell kan prosjektavslutning bli krevende. Henrik har vært tatt inn i avslutningen av et fireårig prosjekt for sørge for sluttleveransen til to arbeidspakker. Dette krevde prioritering mellom hvilke aktiviteter som måtte ferdigstilles og hvilke som skulle bortprioriteres, og hvordan alt skulle samles sammen for å gi svar på det som i utgangspunktet var forskningsspørsmålene i prosjektet.

 

Tidligere arbeid

Henrik Kirkeby har vært involvert i flere forskningsprosjekter som forsker i SINTEF Energi, blant annet:

 

SPESNETT (2013-2017) IPN-prosjekt. Arbeid med spenningskvalitetsmåling via AMS, utfordrende elektriske apparater, oppgradering av IT til TN-nett og smart grid teknologi. Prosjektleder (~7 MNOK).

 

DIP TEST (2015-2016) Vurdering av treffsikkerheten til dynamiske analyser ved å gjøre fullskala fault ride through tester på tre norske småkraftverk med SINTEFs DIP LAB. Prosjektleder (~2 MNOK).

 

Rådgivning og problemløsningsoppdrag innen spenningskvalitet (2014-2017) Måling og analyse av spenningskvalitet i vindparker, hos husholdningskunder og industri, problemløsning og rådgivning. Prosjektleder (~50-200 kNOK per oppdrag).

 

DGnett (2014-2017) IPN-prosjekt med formål om å redusere kostnadene for nettilknytning av småkraftverk, ved å hjelpe nettselskap med å ta i bruk nye verktøy og metoder. Simulering og testing av ulike tiltak. Prosjektdeltager.

 

ProAktiv (2014-2017) IPN-prosjekt med formål om å utvikle en ny og forbedre nettplanleggingsmetodikk for tilknytning av plusskunder, samt å gi anbefalinger for integrering av plusskunder i distribusjonsnettet. Prosjektdeltager.

 

FlexNett (2015-2017) IPN-prosjekt med formal om å bidra til økt fleksibilitet i smarte nett ved å demonstrere og verifisere tekniske og markedsbaserte løsninger for fleksibilitet på ulike nettnivå. Prosjektdeltager.

 

Electra (2014-2017) FP7-prosjekt med mål om å utvikle radikalt nye fremgangsmåter for sanntidskontroll av fremtidens kraftnett, med millioner av enheter av ulik størrelse og på ulikt nettnivå spredt utover EU. Prosjektdeltager.

 

Tilbake til forsiden