Måling og analyse av spenningskvalitet

Måling og analyse

Det viktigste en må gjøre for å kunne si noe om spenningskvalitet, er å måle. Men hvordan bør en måle, og hva kan en lese ut av måleresultatene?

 

Måling av spenningskvalitet

Det kan være mange grunner til at en ønsker å utføre spenningskvalitetsmålinger. Kanskje erfarer en ulike problemer, og vil feilsøke årsaken. Kanskje er det en kunde som klager, og en vil kontrollere om spenningskvaliteten er i henhold til Forskrift om Leveringskvalitet. Eller kanskje en vil overvåke spenningskvaliteten i nettet for å ha en oversikt over spenningsmarginer, kunne drive feilanalyse ved ulike hendelser, kontrollere innvirkningen fra distribuert produksjon, osv.

Ulike formål tilsier ulike målemetoder, og de fleste nettselskap velger derfor å ha ulike instrumenter til ulik bruk. Når en skal måle er det viktig å tenke på hva en er interessert i å måle før en velger instrument, og å sette opp instrumentet så en får målt på rett plass til rett tid. Det er alltid frustrerende om en i etterkant skal analysere målingene, bare for å oppdage at en har innstilt instrumentet feil, eller ikke fanget opp fenomenene en var interessert i.

 

Tolkning av spenningskvalitetsmålinger

I etterkant av målingene er det også behov for å tolke måledataene. Med litt erfaring kan en raskt se jordfeil (og hvilken type jordfeil), fasebrudd, brudd i nøytralleder, typisk innvirkning fra motorstarter, likeretterlaster, innkobling av krafttransformatorer, koblinger av kondensatorbatterier, spenningsdipp og hvor i nettet de sannsynligvis har vært, avbrudd, eventuelle øydrifter og mye mer – så fremt en har kompetanse til å tolke måledataene.

 

Hva kan PQA bidra med?

PQA har bred erfaring med arbeid innen spenningskvalitet, og kan hjelpe med ulike temaer innen måling og analyse av spenningskvalitet. For eksempel med:

  • Oppsett av kortvarige eller langvarige målinger, inkludert valg av målesystem og instrumentinnstillinger.
  • Tolkning av måledata – for eksempel for å få bedre forståelse for hva en observerer i målingene, utover FoL-rapportering.
  • Utføre ulike typer måleoppdrag, for eksempel for å studere spenningskvalitetsinnvirkning fra ulike typer last og produksjon, med oppsett, tolkning og rapportering av resultater i etterkant.
  • Rådgivning relatert til kontinuerlig overvåkning av spenningskvalitet, inkludert valg av målesystem og målepunkt(er), kontinuerlig innsamling av måledata, automatisert rapportering for sjekk av overholdelse av FoL, mm.

 

Tidligere arbeid

Henrik Kirkeby har vært ansvarlig for arbeid på spenningskvalitet på SINTEF Energi, inkludert drift av SINTEFs spenningskvalitetsdatabase med over 50 aktive målepunkt, og over 100 korte og lange historiske måleserier. Han har jobbet med måling av spenningskvalitet i forbindelse med påvirkning fra elektriske apparater, labtesting, feltarbeid, distribuert produksjon (vind, vann og sol), tungindustri, problemløsning og kontinuerlige målinger i distribusjons-, regional- og sentralnett.

PQA bruker primært Elspec sine målesystem, og er ekspertbruker på instrument og programvare.

 

Utvalgte publikasjoner

Resultater fra spenningskvalitets-måling på trefase 230 V solcelleanlegg, PQA, 2017. Rapport om resultater fra en ukes målinger på en plusskunde med et 6 kW trefaseanlegg i et svakt nett. Utført på vegne av et nettselskap.

Utfordrende elektriske apparater, Kirkeby og Seljeseth, 2017. Teknisk rapport fra SPESNETT-prosjektet, SINTEF Energi. Rapporten beskriver hvorfor nye typer apparater skaper utfordringer med spenningskvaliteten, særlig i svake nett, og hvordan en kan håndtere disse utfordringene. Kan kjøpes hos Energi Norge.

Eksempelsamling av utfordrende elektriske apparater, Kirkeby, 2015. Teknisk rapport fra SPESNETT-prosjektet, SINTEF Energi. Analyse av ulike apparaters påvirkning på spenningskvalitet. Kan kjøpes hos Energi Norge.

Automatisk Hendelsesanalyse, Kirkeby, NEF Teknisk møte 2017. Kan leses her

 

Tilbake til forsiden