Elbillading

Kan nettselskap nekte bruk av apparater?

Kan nettselskap nekte bruk av CE-merkede apparater? Nei, er det korte og innlysende svaret. Selv om noen nettselskap i større eller mindre grad prøver å legge begrensninger på apparatbruk. Tja, er det litt lenger og mer kompliserte svaret. Vi skal her se på hvilke begrensninger nettselskapet har anledning til å sette, og hvordan de eventuelt bør gjøre dette.

 

Utviklingen på apparatfronten og svake lavspentnett

 

Mens mye av distribusjonsnettet i Norge ble bygd, var panelovner, belysning, komfyrer, og noe elektronikk og motorer typiske laster. Disse tradisjonelle lastene hadde stort sett en jevn og forutsigbar påvirkning på spenningskvaliteten. De siste årene har det skjedd en utvikling på apparatfronten hvor elektriske apparater blir mer kompakte, mer energieffektive, og typisk trekker høyere effekt over kortere tidsrom. Disse apparatene har i flere tilfeller forårsaket spenningskvalitetsrelaterte problemer, som at lys begynner å blinke eller flimre.

Årsaken til at disse nye apparatene (i noen tilfeller kalt utfordrende elektriske apparater) forårsaker store variasjoner i spenningen er ikke bare fordi de har større variasjon i effekten enn eldre apparater, men også fordi forsyningsimpedansen i nettet mange steder i Norge er høy. Det følger da at selv moderat variasjon i effekt skaper høy variasjon i spenningen. Å oppgradere alle disse svake lavspentnettene vil bli svært kostbart, og i deler av nettet vil det derfor være aktuelt å forsøke å motvirke disse utfordringene på andre måter. Dette var et av hovedtemaene i forskningsprosjektet SPESNETT (2013-2017), som ble gjennomført av Energi Norge, SINTEF Energi, 10 nettselskap og NVE, med støtte av ENERGIX-programmet i Forskningsrådet.

 

induksjonstopp

Et eksempel på et mer energieffektivt apparat som trekker høyere effekt over kortere tidsrom er induksjonstoppen. Men akkurat induksjonstopper er normalt ikke blant apparatene som forårsaker spenningskvalitetsproblemer.

 

Mulige løsninger på spenningskvalitetsutfordringene

 

I SPESNETT-prosjektet ble det blant annet undersøkt hvordan tiltak hos kundene, som å bruke trefaseapparater heller enn enfase apparater (sørger for symmetrisk og lavere belastning), installere mykstartere på direktestartende asynkronmotorer (forhindrer spenningssprang ved motorstart), og flere andre tiltak kunne være et alternativ til å forsterke nettet.  Denne typen tiltak har imidlertid to utfordringer:

  • Kunder har ikke oversikt over problemstillingen rundt utfordrende elektriske apparater og svake nett. Det har ofte heller ikke installatørene, som dermed ikke kan gi kunden råd om hvilke tiltak han bør vurdere når han f.eks. installerer en stor bergvarmepumpe. Nettselskapet blir ofte ikke involvert før problemer har oppstått..
  • Å utføre tiltakene i etterkant når problemene har oppstått, kan ofte være problematisk. Kunden har allerede gjort investeringen, og å installere tiltak i etterkant kan skape bl.a. garantiproblemer.

 

Noen nettselskap har løst denne utfordringen ved å kurse installatører om hvilke apparater de bør være obs på ved installasjon. Installatøren kan bruke en installasjonstester for å sjekke kortslutningsytelsen (eller få den oppgitt av nettselskapet), og på bakgrunn av denne vurderere hva kunden bør tenke på ved installasjon av ulike apparater. Slike vurderinger kan f.eks. være:

  • Bør kunden vurdere å benytte et trefaseapparat (om mulig) i stedet for et stort enfaseapparat, eventuelt installere et mindre enfaseapparat? (mange nettselskap har 20 A som maks tillatt enfaselast for f.eks. elbilladere og solcelleanlegg)
  • Bør kunden vurdere en mykstarter eller frekvensomformer på en større direktestartende asynkronmotor, f.eks. i en varmepumpe?
  • Bør det brukes en alternativ modell, f.eks. om det er planlagt å bruke en last med stor variasjon i effektrekk? Dette gjelder f.eks. noen typer gjennomstrømningsvannvarmere.

 

En slik ordning er fordelaktig for alle involvert. Installatøren får en mulighet til mersalg, kunden unngår problemer i etterkant, og nettselskapet slipper klagehåndtering.

 

Mer om kursing av installatører: Veileder om utfordrende elektriske apparater (Energi Norges nettsider).

 

Når problemene oppstår: Hvem er ansvarlig for å utbedre dem?

 

Noen vil kunne hevde at nettselskapene med en slik ordning skyver sine problemer over på kundene. Men NVE har også vært på banen om disse sakene. De har uttalt at når det er problemer med f.eks. usymmetriske spenninger, så vil kunden som forårsaker de usymmetriske spenningene bli pålagt å utbedre disse (kunden er utbedringspliktig). Det samme gjelder spenningssprang forårsaket av motorstarter: Kunden vil kunne bli pålagt å installere mykstartere for å være med på å redusere slike problemer. Årsaken til dette er at det vil kunne bli svært kostbart om nettselskapene i alle tilfeller må oppgradere nettet for å forhindre slike problemer. Nettselskapet kan imidlertid også bli utbedringspliktig, spesielt om nettstyrken er svært dårlig, om kunden allerede har utført tiltak uten at problemene blir løst, eller om kunden bruker helt normale apparater som alle burde forvente å kunne bruke (av NVE definert som såkalte normalapparater).

Som vi ser kan kunder altså bli pliktige til å utføre tiltak for å redusere problemer med spenningen i nettet, om disse har installert apparater som forårsaker problemer. Dette gjelder spesielt store enfaselaster og store motorer uten startstrømsbegrensning. Noen nettselskap velger derfor å sette begrensninger om at nettopp store enfaselaster og motorer uten startsstrømsbegrensning bør unngås.

En viktig presisering i denne sammenhengen er at det vil alltid være nettselskapet som er utbedringspliktig om nettet blir overbelastet. At kundene bruker mer effekt enn før er dermed nettselskapet sitt problem, med mindre kunden ber om økt inntakssikring. I så fall har nettselskapet rett til å kreve anleggsbidrag for å godta kapasitetsøkningen.

 

Kan nettselskap nekte bruk av apparater?

 

Kan dermed nettselskap nekte bruk av elektriske apparater, siden kunden vil være ansvarlig for å utbedre noen typer problemer? Noen nettselskap har gått så langt som å si at enfase elbillading over 20 A ikke er tillatt tilknyttet i deres nett. Dette er ikke nødvendigvis noe nettselsakpet har anledning til å gjøre, ettersom 20 A enfaselaster ikke skaper problemer med skjevspenninger alle steder i nettet, men kun i de nettene som regnes som “svake”. Det vil for de fleste av kundene være fullt mulig å tilknytte 20 A enfaselaster, og nettselskapet kan derfor ikke nekte disse kundene dette på bakgrunn av at det vil forårsake skjevspenninger.

Et alternativ kan være å supplere en generell begrensning med en søknadsordning for apparater som havner utenfor begrensningen. Nettselskapet kan for disse kundene enkelt kontrollere om påvirkningen på spenningskvaliteten er akseptabel, ettersom innvirkningen på spenningskvaliteten kan beregnes i alle tilfeller hvor lasten og kortslutningsytelsen i nettet er kjent.

PQA har på vegne av Energi Norge utviklet et enkelt Excelbasert verktøy for å gjøre slike beregninger. Verktøyet kan blant annet brukes til å kontrollere:

  • Enfaselaster sin innvirkning på spenningsusymmetri
  • Motorer sin påvirkning på spenningssprang
  • Variable laster sin innvirkning på flimmerverdier
  • Store laster sin innvirkning på stasjonær spenning
  • Solcelleanlegg (og andre produksjonkilder) sin økning av spenningen hos kunden

 

Beregningsverktøy spenningskvalitet

Beregningsverktøy for spenningskvalitetspåvirkning. Her med beregning av usymmetri fra en 32 A enfaselast, i et IT-nett med Ik2min lik 700 A (et hverken spesielt sterkt eller svakt nett).

 

Kan nettselskapet bruke verktøyet til å nekte bruk av apparater som vil forårsake problemer?

 

Nettselskapet har ikke anledning til å nekte kunder til å installere og ta i bruk apparater. Men nettselskapet sitter på informasjon som kan si at kunden kommer til å få problemer om han installerer ulikt utstyr. Om kunden installerer utstyret, og så forårsaker problemer, så kan nettselskapet pålegge kunden å enten slutte å bruke utstyret, eller iverksette tiltak mot problemene. Kunden kan klage inn nettselskapets beslutning til NVE, som kan gjøre egen vurdering av om det er kunden eller nettselskapet som er utbedringspliktig. Basert på tidligere vedtak fra NVE er det ganske stor sikkerhet at om nettstyrken er moderat (Ik2min over 400 A), og kunden bruker store enfaselaster eller motorer uten startstrømsbegrensning, vil kunden bli pålagt å utbedre problemer forårsaket av disse.

Da er det like greit at nettselskap fraråder, med mulighet for unntak, installasjon av enkelte typer apparater.

 

Tilbake til forsiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *