MikroForum er i gang

PQA har gleden av å annonsere et forskningsprosjekt som skal gjøre det lettere å bygge og drifte mikronett i Norge. Mikronett er et interessant alternativ til tradisjonell forsterking av kraftnettet, og tilbyr en rekke nye muligheter for nettdrift. Per i dag er mikronett kjent som konsept i bransjen, men det finnes fortsatt få mikronett i drift i Norge. På verdensbasis er antallet høyere og stigende, men det er fortsatt ikke hyllevare. Derfor startes prosjektet µForum (MikroForum) nå opp. Målet er å samle og spre kompetanse innen planlegging, bygging og drift av mikronett.

Mikronett kan spare ressurser i nettet


Kort forklart er et mikronett et avgrenset stykke kraftnett som helt eller delvis er i stand til å operere på egen hånd, uten å utveksle energi med nettet det er tilknyttet. Dette impliserer at det finnes lokal energiproduksjon, et dedikert styresystem, og vanligvis en form for energilagring som sammen kan forsyne nettets laster i en viss periode uten avbrudd. Vi har tidligere skrevet mer om dette i vår Introduksjon til mikronett.

I Norge finnes det i dag noen operative mikronett, og flere er under planlegging, bygging eller testing. Et godt eksempel er Statsbygg sitt mikronett på Høyskolen i Innlandet, Campus Evenstad. Her samarbeider nett, solceller, batterier, CHP-maskin og flisfyr om å forsyne landbrukshøyskolen med energi. Under et strømbrudd i regionen har mikronettet vist at det holder seg i drift frem til overliggende nett ble reparert og satt i drift igjen.

En konseptuell skisse over byggeklossene som sammen utgjør mikronettet på Evenstad. Blå/røde linjer er overføring av varmt og kaldt vann, gule linjer er overføring av strøm. Både fleksibiliteten og kompleksiteten er mye høyere enn i et tradisjonelt nett.Ressurser kan spares ved at et stykke kraftnett med behov for forsterkning kan bygges om til et mikronett som klarer seg selv gjennom de tidspunktene nettet ellers ville hatt behov for et sterkere forsyningsnett. Et klassisk eksempel er en norsk øy med stigende energibehov og lang forsyningskabel fra fastlandet. Om lokal produksjon og energilagring kan fjerne behovet for å skifte ut forsyningskabelen vil det potensielt spare nettselskapet for kostnader, og nettkundene for økt nettleie.

µForum (MikroForum) skal fremskynde utviklingen av mikronett


Bygging av mikronett er i stor grad preget av læring gjennom utføring. En rekke erfaringer og utfordringer har kommet frem gjennom de første pilotene. Fordi mikronett ikke er hyllevare, utføres det i praksis et lite forskningsprosjekt hver gang et nytt skal bygges.

Eksempel på sentrale utfordringer er at mange komponenter fra forskjellige leverandører må kunne arbeide sammen på en trygg og forutsigbar måte. Dette kan være utfordrende fordi hver komponent ofte utgjør en “svart boks” som det kan være vanskelig vite nøyaktig hvordan fungerer. IT-sikkerhet må også stå helt sentralt ved integrasjon mellom komponentene for å avverge at et uhell eller en ondsinnet handling fører til driftsfeil.

µForum (MikroForum) startes opp nå, fordi utfordringenes natur gjør at de løses best gjennom samarbeid og kunnskapsutveksling. Forumets medlemmer er på hver sin måte involvert i mikronettprosjekter, og skal gjennom µForum lære av hverandre og komme frem til bedre løsninger. Alle deltagende nettselskaper har pågående mikronettprosjekt i sine konsesjonsområder, og øvrige samarbeidspartnere har kompetanse på ett eller flere fagfelt som er relevant for planlegging, bygging eller drift av mikronett.

MikroForums konsortium

Vi har fått gleden av å delta i et konsortium med flere dyktige samarbeidspartnere:

  • Nettselskapene som deltar er Troms Kraft Nett, Lyse Elnett, Haugaland Kraft Nett, Tensio TS (tidligere TrønderEnergi Nett) og Tensio TN (tidl. NTE Nett).
  • Andre prosjektdeltagere er Solcellespesialisten, Pixii, Schive, Solenergiklyngen og Smart Innovation Norway.
  • Prosjektansvarlig er PQA.

I tillegg inviteres andre aktører til enkelte møter som lytteposter og sparrepartnere.

Konsortiets prosjekter

Deltagende nettselskap har alle tatt steg for å ligge i front innen utvikling av mikronett. En sammenfattet oppsummering følger her:

Troms Kraft leder Smart Senja-prosjektet, som er en storskala demonstrasjon støttet av Enova. Senja forventer en dobling i energibruk de neste 10 årene, og det er ønskelig å benytte smartere løsninger enn tradisjonell forsterkning for å møte dette behovet. Prosjektet tester et marked for forbrukerfleksibilitet, samt integrasjon av større mengder fornybar energi og kraftlagring i batterier.

Lyse Elnett deltar i Elnett 21, som er et større samarbeid om transportelektrifisering av busser, skip, fly. Prosjektet involverer lokal kraftproduksjon, energilagring og smarte styringssystemer.

Haugaland Kraft Nett er involvert i et mikronettprosjekt på Utsira, hvor langsiktig plan er å avlaste eksisterende sjøkabel og støtte opp under forventet økt energibruk. Det er bl.a. planer om å supplere eksisterende vindkraft med mikrovind, solceller, energilagring i batterier mm. Prosjektet skal også se på forbrukerfleksibilitet.

Tensio TS arbeider med et mikronett på Byneset i Trondheim. Nettet inkluderer energiproduksjon med vindkraft og solceller, samt energilagring i batteri og hydrogen. Mikronettet er tilkoblet overliggende nett, men styres for å oppnå nullutveksling. På sikt skal det frikobles nettet for å driftes helt fritt. Spesielt anskaffelser av utstyr og styringsstrategier vil være relevant kunnskap å dele med MikroForum.

Tensio TN er involvert i IDE – Intelligent Distribusjon av Elektrisitet, bl.a. i en arbeidspakke for demonstrasjon av nettilknyttede batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem. Det skal undersøkes om nettområdet kan være selvforsynt av batteristrøm under en nettfeil, som reserveforsyning. Samtidig skal det også undersøkes hva distribuerte batterier kan bidra med i en normalsituasjon.

https://assets.website-files.com/5dd6ac30ed185340a59e3240/5df73d96b0ebe75e874c7422_elnett21-illustrasjon.jpg
Elnett21 er et av mikronett-prosjektene som skal bidra med erfaringer til MikroForum


Leveranser fra µForum


Felles for disse prosjektene er en detalj som ofte overses før det viser seg å være kritisk: Informasjonsmengden som produseres blir fort uoversiktlig og uhåndterbar. Mesteparten av driftsinformasjon fanges ikke opp, og det blir vanskeligere å utføre analyser av drift i etterkant. Effektiv deling av data er i tillegg en utfordring i seg selv.

MikroForum skal derfor utvikle utgangspunktet for en plattform for deling og visning av måledata fra mikronett, med alt dette innebærer (datahåndteringsavtaler, standardformater for oppløsning og valg av data, behov for metadata etc.). Denne plattformen skal gjøre det lettere å tilgjengeliggjøre data, og gjøre deling på tvers av organisasjoner i FoU-prosjekter enklere. En beta-versjon skal ferdigstilles mot slutten av prosjektet og deles med prosjektdeltagerne.

I kompliserte pilotprosjekter finner man til tider opp hjulet på nytt, fordi erfaringer fra andres prosjekter ikke er tilgjengelige. µForum skal derfor produsere en oversikt over viktige erfaringer, som bl.a. samles gjennom fokusgrupper og gjennomganger av enkeltprosjekter. Det vil bli fokusert på temaer som prosjektdeltagerne velger i samarbeid.

Utvidelse av konsortiet og videre arbeid

MikroForum vil etterstrebe å produsere resultater av høy nok kvalitet til å motivere for videre arbeid, som i så fall vil ta form av et større FoU-prosjekt som vil søkes Forskningsrådet høsten 2020, og startes våren 2021.

Det åpnes også for at flere nettselskaper og andre aktører kan ta del i eksisterende konsortium. Det vil da være mulighet for å påvirke retningen til prosjektet, og ikke minst få tilgang på resultatene som kommer ut av MikroForum.

Du finner mer informasjon om motivasjon og innhold for µForum i et tidligere blogginnlegg om prosjektet.

Om du vil lære mer, inviteres du til å ta kontakt med Martin for å slå av en prat.Tilbake til forsiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *