Satsning på mikronett i PQA

Obs: Dette er et oppdatert innlegg av en sak vi publiserte i februar. µForum er nå i gang, du kan lese mer om det her.

PQA har startet et samarbeid med Solcellespesialisten, og Schive, Pixii og Solenerigklyngen om mikronett.

Hva er mikronett?


Det er enkelt er å forklare hva et mikronett er. Det er et lokalt fordelingssystem bestående av laster, produksjonsenheter og energilagringsenheter. Det kan kobles kontrollert fra det overliggende nettet og driftes videre med lokalprodusert eller lagret kraft.

Det skarpe fallet i batteripriser har bidratt til å gjøre mikronett mer aktuelt


For den som har fulgt litt med, kan en se at dette er brennaktuelt. Bare i Enova sin nylige storskala demo-utlysning har flesteparten av prosjektene som fikk støtte noe med mikronett å gjøre. Men hvorfor er mikronett interessant?

Hvorfor bygger man mikronett?


Utover at mikronett kan være god butikk fordi en kan unngå nettforsterkning (f.eks. sjøkabler til små øysamfunn), ligger en stor nytteverdi i at mikronett kan driftes uavhengig av overliggende nett. Det betyr at ved høyspentfeil, forårsaket f.eks. av ekstremvær, så kan mikronettet driftes videre. Dette er demonstrert internasjonalt ved flere store hendelser (f.eks. stormen Sandy som rammet New York, eller Fukushima-ulykken i Japan).

Mikronett til New York University under stormen Sandy. Aktuelt for µForum
Mikronett til New York University under stormen Sandy. Kilde


Også her i Norge har vi erfart nytten av mikronett. Mikronettet på Campus Evenstad gikk over i øydrift i en periode med høyspentfeil og utkoblinger i området, og driftet kritiske laster videre i de timene det tok før feilen var rettet. Mikronettet skjermet også tilkoblede laster fra kortvarige overspenninger som ødela utstyr for betydelig beløp utenfor mikronettet. Mikronett bidrar altså til et mer robust strømnett, mindre sårbarheter for bedrifter og mindre sårbarhet for samfunnet vårt generelt.

Erfaringer fra eksisterende prosjekter


Internasjonalt har grupper som japanske NEDO, CERTS i USA, m.fl. bidratt til å spre kunnskap om mikronett og realisere demoprosjekter. I EU har det vært flere EU-prosjekter, men etter PQAs erfaring ikke like god deling av kunnskap mellom aktører. I Norge har Integer prosjektet sett på enkelte batterilagerprosjekter og FME-senteret ZEN har sett på flere mikronett-prosjekter.

Erfaringene fra ett av mikronettprosjektene, Campus Evenstad, som har vært en del av både FME ZEN og Integer er verdt å merke seg. Selv om tekniske løsninger og kostnader har utviklet seg positivt slik at mikronett kan være konkurransedyktig, så gjøres det fortsatt i for stor grad et lite FoU-prosjekt når det bygges et litt mer avansert mikronett. I tilfelle med Campus Evenstad var det sett på:

  • Utfordringer rundt leverandørgarantier når en må gjøre endringer i parametriseringen av produksjonsenheter som skal fungere sammen i øydrift.
  • Datasikkerhet og kommunikasjon ved integrasjon av mikronettets styringssystemer mot styringssystemer til bygninger eller nett.
  • Styring og kontroll av mer avanserte nett som har både termiske og elektriske produksjonskilder og laster.
  • Tilgjengelighet av gode vernløsninger for nett med sterkt varierende kortslutningsytelse


Så langt eierne av dette prosjektet hadde sett, var det ingen andre som hadde svarene på disse problemene.

µForum
Dagens komponenter i mikronett på Campus Evenstad. Kilde: Solcellespesialisten


Enter µForum (mikroForum)


Med disse erfaringene i minne har Solcellespesialisten sammen med PQA, Pixii, Schive og Solenergiklyngen startet et initiativ for å opprette et forum for norske mikronettprosjekter – µForum. Tanken med prosjektet er å koordinere de mange mikronettprosjektene som er under bygging (og drift) i Norge i dag for å sørge for god erfaringsutveksling mellom prosjektene. Senteret skal finne praktiske løsninger på gjennomgående tekniske utfordringer hos prosjektdeltagerne (f.eks. som nevnt i forrige kapittel) og sørge for gode retningslinjer for detaljprosjektering og drift av mikronett.

Deler av prosjektet er allerede i gang, i form av studentveiledning. Prosjektet har og har hatt en håndfull studenter som har skrevet oppgave med bakgrunn i mikronettet på Campus Evenstad. For tiden planlegges f.eks. kortslutningstester i nettet som skal sammenlignes med simuleringer i en masteroppgave som ser på vern. Både professorer og studenter har vært svært fornøyd med dette samarbeidet, og µForum skal fortsette å legge til rette for slikt samarbeid mellom mikronett og utdanningsinstitusjoner.

µForum vil bli søkt i Forskningsrådets septemberutlysning, men vil før dette kjøre et forprosjekt for å opprette en delingsplattform for driftsdata fra mikronett. Tanken er at denne delingsplattformen skal bidra til at data kan utveksles mellom prosjekter, gi forståelse om hvordan nettene driftes i virkeligheten, og brukes som prosjekteringsunderlag til senere prosjekter. Forprosjektet vil etablere plattformen og hente inn data fra ett prosjekt, før hovedprosjektet starter en gang i 2021.

Du finner mer informasjon om µForum og forprosjektet i denne korte presentasjonen.

Deltagelse i µForum og forprosjekt


Solcellespesialisten og PQA vil ila. februar kontakte relevante deltagere blant mikronettdemo-eiere, forskningsinstitusjoner, nettselskap og teknologileverandører for å invitere til deltagelse i µForum.

Ønsker du å høre mer om µForum eller å delta i forprosjektet kan du ta kontakt med Ola Johansson (ola@solcellespesialisten.no) eller Henrik Kirkeby (henrik@pqa.no).

Annet nyttig for mikronettinteresserte


PQAs Introduksjon til mikronett og artikkel om resultater fra spenningskvalitetsmålinger på Campus Evenstad

DNV GL sin årlige Battery benchmark rapport

Oppsummering av fagdag om energilager i samarbeid mellom Integer-prosjektet og Smartgridsenteret.

Åpne presentasjoner og posters fra årlige Microgrid Symposiums (hvor du blant annet finner en presentasjon om INVADE og Sandbakken mikronett).

ISGAN vinnere i 2019 (nesten utelukkende mikronettprosjekter)

Tilbake til forsiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *