Spenning i lettlast (sommer) og tunglast (vinter) i distribusjonsnettet. Stiplet kurve angir påvirkning på spenningen fra en større plusskunde sommerstid.

Plusskunder – hvor stor innvirkning på spenningskvalitet?

Mengden plusskunder øker sterkt internasjonalt, og selv om Norge henger etter land som Tyskland, og til og med Sverige og Danmark, øker mengden plusskunder betydelig her til lands også. Men hva betyr dette for spenningskvaliteten i lavspentnettene med plusskunder?

Spennningsstigning fra plusskunder i lavspentnettet


Ved tilknytning av distribuert produksjon, som f.eks. solcelleanlegg, vil den innmatede produksjonen føre til en spenningsstigning i tilknytningspunktet. Hvor stor spenningsstigningen blir, avhenger av hvor mye produksjon som mates inn, og hvor “sterkt” nettet er, eller hvor stor impedans det har. Et sterkt nett (typisk bynett) vil ha lav impedans, mens et svakt nett (typisk i grisgrendte strøk) vil ha høy impedans. Ved tilknytning av ny last og produksjon gjør nettselskap kontroll av om nettet er tilstrekkelig sterkt for at tilknytningen ikke skal føre til overbelastning eller for store spenningsvariasjoner (spenningen hos sluttbrukere skal i Norge og Europa være mellom 207 og 253 V).

Spenningsstigningen, f.eks. for et enfaseanlegg i et IT-nett, er forøvrig enkel å anslå, om minimum kortslutningsytelse, og merkeeffekt er kjent:

Faktoren 1,24 kommer inn pga. forskjell i ledertemperatur ved normal drift og ved minimum kortslutningsstrøm. Det er her antatt et overveiende resistivt nett (normalt for nett med lav kortslutningsytelse).

Lavspentnettene ikke dimensjonert for spenningsstigning


De fleste plusskunder produserer lite effekt sammenlignet med forbruket til en typisk bolig på vinterstid, og vanligvis mates ikke all produksjonen inn på nettet. Det skal allikevel ikke så mye produksjon til før spenningen blir for høy, og i noen tilfeller farlig høy. Årsaken er at distribusjonsnettet er dimensjonert for spenningsfall, og ikke spenningsstigning. Dette er fordi det inntil ganske nylig ikke har vært vanlig å ha produksjon i distribusjonsnettet, kun last. Spenningen er derfor høy nær forsyningspunktet, slik at spenningsfallet utover i nettet ikke fører til for lave spenninger hos kundene lengst fra forsyningspunktet. Spenningen er også høyere om sommeren, når nettet er lavt belastet, enn om vinteren, når det typisk er høyt belastet. Ved innmatet produksjon skal det derfor ofte ikke så mye til før spenningen blir for høy. Dette kan illustreres med figuren under. Utfordringen er godt kjent nedover i Europa, men det har allerede vært tilfeller i Norge også.

Spenning i lettlast (sommer) og tunglast (vinter) i distribusjonsnettet. Stiplet kurve angir påvirkning på spenningen fra en større plusskunde sommerstid, som her fører til brudd på tillatt spenningsvariasjon.Utfordringen planleggingsmessig er at selv om spenningsstigningen fra en plusskunde enkelt kan beregnes, vet en ofte ikke hva spenningen er FØR innmatingen av produksjon, og nettselskapet må derfor estimere denne, og ta en sikkerhetsmargin opp mot maksimalt tillate 253 V.

Spenningsusymmetri


Ettersom spenningen stiger ved innmatet produksjon, vil spenningen kunne bli høy i en enkelt fase, mens spenningen er lav i de andre fasene om solcelleanlegget kun er koblet til en fase (som er vanlig for mindre anlegg). Denne ulikheten i spenning i de tre fasene kan føre til en rekke problemer (spesielt relatert til tap og varmgang i trefaseapparater), og det er derfor bestemt at den såkalte spenningsusymmetrien ikke skal være høyere enn 2 %. For større solcellepanel som ligger i grisgrendte strøk med svake nett, vil dette kunne føre til krav om at solcelleanlegget må benytte trefaseomformere, eller fordele anlegget over flere enfaseomformere. Om anlegget fører til for stor økning i spenningsusymmetri kan beregnes om kortslutningsytelse og solcelleanleggets merkeeffekt er kjent.

Mulige tiltak mot spenningsvariasjoner


Om spenningen vil bli for høy (eller har blitt om anlegget allerede er installert), er det flere tiltak som kan iverksettes for å redusere spenningen:

 1. Nettforsterkning. Dette er ofte svært kostbart, og er derfor ofte uønsket, med mindre det er kort restlevetid på nettet, høy andel problemer / feil, kostnadene til vedlikehold er høye, osv.
 2. Begrense innmatet effekt. Et solcelleanlegg produserer svært sjelden merkeeffekt, studier fra Tyskland viser at om maks tillatt innmatet effekt begrenses til 70 % av merkeeffekt, så mistes kun 3 % av den produserte energien.
 3. Lagre overskuddseffekt i batterier. Ved å lagre energi ved topproduksjon, kan denne brukes internt i installasjonen senere, eller mates inn på nettet når produksjonen er lavere. Som punktet ovenfor indikerer, så trenger ikke batteriet være så stort for at denne løsningen skal være effektiv.
 4. Spenningsregulering med reaktiv effekt. Solcelleomformere har mulighet til å produsere og forbruke reaktiv effekt. Om de innstilles til å forbruke reaktiv effekt, vil dette bidra til å senke spenningen i nettet noe. Hvor stor virkningen fra regulering er avhenger av det såkalte R/X forholdet i nettet, hvor liten resistans (R) og høy reaktans (X) vil bidra til å øke virkningen av reguleringen. I mange lavspentnett vil dette i midlertidig ha liten påvirkning på spenningen fordi nettet er overveiende resistivt.
 5. Regulering av utgangsspenning i nettstasjon. Dette vil kun være mulig med transformatorer med nyere type trinnkoblere som har mulighet for å trinne transformatoren under belastning (såkalt on load tap changers). Transformatorer med disse er i størrelsesorden dobbelt så dyre som tradisjonelle transformotorer, litt avhengig av merkeytelsen til transformatoren.
 6. Spenningsregulering med linjeregulator. Det finnes flere typer enheter som kan installateres i serie i nettet, f.eks. en mast, og som kan heve eller senke spenningen i deler av nettet. Disse vil ofte være mye billigere enn å forsterke store deler av nettet.
 7. Regulering av forbruk hos kunden. Med ulike løsninger for forbrukerfleksibilitet vil lasten hos kunden kun tilpasses produksjonen i solcellepanelet. Dette har fordelen med å både redusere spenningen i nettet, og at kunden bruker mer av den produserte energie selv, og dermed tjener mer på solcelleanlegget.


Andre utfordringer med solcelleanlegg


Etter hvert som det ble populært å installere småkraftverk (vannkraftverk < 10 MW) i Norge, ble det etter hvert klart at manglende eller feil innstilte vern var en av tingene som skapte mye problemer. Dette var blant annet i form av utilsiktede øydrifter. Etter noen enkeltmålinger PQA har gjort, kan det se ut som verninnstillinger også fører til problemer i solcelleanlegg. I to tilfeller ser det ut til at overspenningsvernene hos to ulike plusskunder ikke har fungert som tiltenkt. I et tilfelle ser det ut til at overspenningsvernet stenger ned produksjonen allerede ved spenninger nede i 245 V, heller enn 253, og i et annet tilfelle var overspenningsvernet så saktevirkende at det var betydelige perioder med spenninger opp mot 260 V, før produksjonen ble kjørt ned. Produksjonen ble så kjørt opp igjen (siden spenningen sank) som gjorde spenningen høy i en betydelig periode før overspenningsvernfunksjonen kjørte produksjonen ned igjen.

En ofte omtalt utfordring med produksjon i lavspentnettet er sikkerheten til personell fra nettselskapet som skal arbeide på nettet. Ved vedlikehold eller feilretting vil det ofte være nødvendig å gjøre nettet spenningsløst for å kunne utføre arbeidet. Om et solcellepanel begynner å mate strøm inn i nettet det arbeides på, utgjør dette en risiko for personellet. Det har vært registrert dødsfall som følge av lignende situasjoner (med traktoraggregat, ikke solcelleanlegg). Alle CE-merkede omformere skal ha såkalt øydriftsvern som sørger for at solcelleanlegget kobles ut om det registreres at nettilknytningen forsvinner, men det kan i teorien oppstå tilfeller hvor dette vernet ikke fungerer, og det oppstår en såkalt øydrift.

Se også: Ressursside for solkraft og hva PQA kan tilby innen distribuert produksjon.

Tilbake til forsiden.

4Kommentarer

 • Tomas Knutsen sier:

  Meget god forklaring ang høy spenning for plusskunder.
  Jeg har 28 paneler på taket med maks effekt på 7,56 kWp. som mates inn på 3 faser..
  SolarEdge inverter SE7k

  Normalen er at jeg har for høy spenning når jeg produserer til nett, meget ofte så høy at inverter restarter osv.
  Dette resulterer i langt lavere strømproduksjon.
  Og ja dette problemet reduseres hvis jeg forbruker mer noe som igjen er vanskelig å få til.

  Hva blir beste løsning for meg ? tenker litt på batterilagring osv. Noe som jeg ser vil få en prislapp på over 100 tusen.
  Synes dette blir vel drøy prislapp da jeg ikke regnet med dette ang spenningsproblemer.

  • Henrik Kirkeby sier:

   Flott å høre at du synes det var nyttig!

   Jeg ville vurdert å kontakte nettselskapet og gjøre dem bevisst på problemstillingen (om du ikke har gjort det allerede). Det kan være tiltak som er forholdsvis enkle å utføre for dem (som trinning av trafo, om mulig) og de bør gjøres klar over utfordringer i nettet så de kan vurdere om de skal gjennomføre noen tiltak eller ta hensyn til det i nettplanleggingen.

   Som et midlertidig tiltak kan du, om inverteren har støtte for det, vurdere å stille inn en produksjonbegrensning. Denne reduserer innmatet produksjon ved overspenninger i en fastsatt periode, heller enn å koble inverteren ut. Selv om du fortsatt vil miste noe energi er det mindre enn om inverteren hadde koblet ut. Vi har ikke full oversikt over mulighetene i selve inverterene, men har analysert målinger av et anlegg som hadde en slik produksjonsbegrensning tidligere.

 • Nicolai sier:

  Hei, har akkurat installert 28 paneler selv. Netteier simulerer at det sannsynligvis vil føre til over 253V på sommeren. Dette er foreløpig kun simulering, men jeg ser i sikringsskapet at jeg ved lavt forbruk (2kw) allerede har ca 245V på de tre fasene.

  Har akkurat begynt å lese meg opp på problemet. Foreløpig synes jeg det ser ut som om dette egentlig ikke burde være mitt problem, men netteiers. Her er utdrag fra NVEs omtale om plusskunder:

  “En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og kan måle og avregne innmating og uttak i et felles målepunkt.

  Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter til leverings- og spenningskvalitet, tilknytningsplikt, leveringsplikt, anleggsbidrag mv. Det betyr at så lenge kunden ikke øker sitt overbelastningsvern, så kan ikke nettselskapet kreve at plusskunden betaler anleggsbidrag. Dette gjelder selv om kundens produksjon fører til at nettselskapet må forsterke nettet for å ta imot kraften.”

  Slik jeg leser det er det netteier sitt ansvar å sørge for nettspenningskvaliteten, så lenge jeg ikke leverer mer enn mitt overspenningsvern tilsier. Altså må de enten fikse problemet på deres side av tilkoplingspunktet (tiltak 1, 5 og 6 nevnt ovenfor) eller så bør de bidra økonomisk til løsning på min side av tilkoplingspunktet (tiltak 3 og 7). Min trefas-inverter kan strupe/trippe ved for høy spenning, men har jeg lyst til det da…?

  Hva er deres oppfatning av ansvarsspørsmålet og valg av tiltak? Som dere er inne på, er det ikke sikkert struping medfører så store tap, men jeg vurderte å utvide anlegget med ett tak til. Da er tilsynelatende en batteriløsning en bedre løsning for meg.

  Her er forøvrig en god artikkel om samme problemstilling i Australia, hvor de har mye sol og lange avstander: https://renew.org.au/renew-magazine/solar-batteries/solar-and-high-grid-voltage/

  • Henrik Kirkeby sier:

   Hei, Nicolai.

   Det er en del uenighet i branjsen om NVEs nåværende tolkning, men inntil videre står det dette som praksis. Tolkningen din er derfor riktig.

   I den grad nettselskapet ikke kan gjøre mindre tiltak (som å trinne om nettstasjon) er nok det billigste for begge parter å finne en ordning for å kompensere deg for den energien du ikke får matet inn.

   Om de mer tekniske detaljene:

   Det blir vanskelig å få lønnsomhet i et batterianlegg uten effekttariffer (som i liten grad er kommet enda) eller støtteordninger fra f.eks. Enova (som meg bekjent ikke finnes enda). Det finnes studier på dette gjort av blant anent NREL (https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64987.pdf), men merk at denne er noen år gammel og at batteriprisene synker svært raskt. Jeg leste artikkelen din fra Australia: om du gjør litt research, så vær forsiktig med å sammenligne kostnyttestudier med Australia. Dette er et helt annet marked enn Norge (mye høyere strømpriser, særlig i enkelte områder). På den positive siden: i den grad du kan bruke batteriet som reserveforsyning ved avbrudd (det finnes tilgjengelig produkter) blir dette en ekstra nytteverdi du også må ta inn i regnestykket.

   Om det blir behov for tiltak ved videre “utbygging” hos deg kunne du kanskje inngått en avtale med nettselskapet om at de delvis støttet et batterianlegg hos deg, heller enn at de forsterket eget nett. Det blir spekulasjon fra min side om de ville gått med på noe slikt. De ville nok uansett ikke vært villig til å støtte mer enn de hadde trengt å kompensere for manglende innmatet produksjon ved struping, med mindre de ville prøve det som en FoU-aktivitet. Struping vil i mange tilfeller være det billigste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *